ກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ
ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (Synesis) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຫຼາຍທຸລະກິດເຊັ່ນ: ທຸລະກິດທີ່ປຶກສາ, ທຸລະກິດນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ, ທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ, ຜະລິດຕະພັນ S-Block ແລະ ດ້ານເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ພວກເຮົາຖືປັດສະຍາທີ່ວ່າ "ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ກຳນົດ ແລະ ລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນໄລຍະຍາວກັບລູກຄ້າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຊື່ຶອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງລູກຄ້າ" ໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.